بيانيه انجمن سبز دانشگاه آزاد واحد تهران شرق به مناسبت روز دانشجو ۱۶ آذر

به نام حق

“دانشجو مي ميرد ذلت نمي پذيرد”

روز دانشجو يك روز تاريخي براي تمامي دانشجويان آزادي خواه ايران است. روزي كه در آن دانشجويان ساليان سال در مقابل استبداد قد علم كرده اند ودر برابر ظلم وفساد ايستاده اند. دانشجويان نهال سبزي هستند كه روز به روز تبديل به درختي تنومند ومقتدر شده اند كه در برابر هيچ سركوب وظلمي خميده نشده اند وبا هر اقدام كودتاگران ريشه هايشان محكم تر شده است.

آري اين درخت تنومند با همبستگي واميد ومقاومت ماندگار شده است وهرگز از هم فروپاشيده نخواهد شد زيرا رمز پيروزي واستواريش در علم وتحصيل وآزادي خواهيش مي باشد. اي طمع كاران قدرت وثروت اين را بايد خوب بدانيد كه ظلم در هيچ دوره اي از تاريخ پايدار نبوده است ودر كشور عزيزمان ايران نيز همين دانشجويان كه افرادي مانند شما از آنها هميشه بيم داشته ايد باعث حركت هاي اعتراضي در دهه هاي اخير شده اند.

تشكل هاي دانشجويي با شكنجه، ظلم، تجاوزو تهديد سكوت نخواهند كرد وبه راه سبز واستوارشان ادامه خواهند داد زيرا به خوبي مي دانند با همبستگي و صبر خود ظلم را ريشه كن خواهند كرد.

دانشجويان عزيز اميد امروز مردمان كشورمان به ما دوخته شده است زيرا ما قشري تحصيل كرده هستيم كه اساس وبنيان هاي مملكت را تشكيل مي دهيم وهميشه در همه حال سر منشا حركت هاي اعتراضي بوده ايم وما نيز يادمان نرود از جان گذشتگي هاي هم رزمان دانشجويمان، به ياد بياوريم در همه حال دلاوري هاي دانشجويان در سال ۱۳۳۲، در سال هاي پيروزي انقلاب اسلامي ، در دهه هاي ۷۰ و۸۰ را، پس به ياد ۱۶ آذرهاي ساليان گذشته به ياد گل هاي پر پر شده دانشجو به ياد دلاوري هايمان در عرصه دانشگاه همه با هم يك صدا براي انسانيت وشرفمان دوباره سبز مي شويم.

در انتها به قسمتي از بيانيه مير حسين موسوي در باره ۱۶ آذر اشاره ميكنيم:

میرحسین در این پیام که شامل یک مقدمه و پنج بند است، ۱۶ آذرماه را یادآور حادثه ای دانسته که در آن دانشجویان هوشیار و پیشتاز ایران، به خاطر اعتراض به استبداد داخلی و استعمار خارجی، به خاک و خون کشیده شدند؛ روزی که نشان داد سرکوب برای بقای بیشتر تکیه گاه بدی است. میرحسین در تجلیل از دانشجویان، آنها را «دیده بان بیدار مخاطرات جامعه ایران» خوانده و به مستبدان یادآوری کرده است که به کارگیری زر و زور و تزویر، فاصله مردم را با آنها بیشتر می کند، و آنها را به کنج خلوتکده امن تخیلی می راند که توسط مداحان و ثناگویان منفعت جوی و دشمن مردم طراحی و اجرا شده است تا بلکه تألم ناشی از دست دادن پشتوانه مردم را از یاد ببرند.

به اين نكته اشاره ميكنيم كه در خصوص تجمع يا كارهاي مد نظر براي ۱۶ آذر در دانشگاه تهران شرق از طريق بلاگ وفيس بوك دانشگاه مي توانيد آخرين اخبار را پيگيري نماييد. با اين حال مكاني را به زودي براي اعتصاب وتجمع انتخاب خواهيم كرد.

اعتصاب به معناي نرفتن به سر كلاس وايجاد تجمع مي باشد. ۱۶ آذر روز دانشجو روز وحدت ملي دانشجويان ايران است.

انجمن سبز دانشگاه تهران شرق

2 responses to this post.

  1. همه برو بچ دانشگاه قیامدشـــــــــــــــت …. منم تهران شرق اااااااااام . قیامدشت و میگین دیگه آره ؟؟؟؟؟؟؟

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: